webleads-tracker

   

+32 (0)2 213 70 70

SVA certification SVA certification
Numéro vert

Algemene verkoopsvoorwaarden

INLEIDING

De onderhavige voorwaarden worden afgesloten tussen enerzijds de firma CONNEXING Benelux, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 0537.253.009, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Louis Schmidtlaan, 103 - 1040 BRUSSEL - BELGIE, hierna 'Connexing' genoemd, en anderzijds de rechtspersonen die een professionele activiteit uitoefenen en een aankoop wensen uit te voeren via de website www.connexing.com.

De partijen komen overeen dat hun relatie uitsluitend geregeld wordt door het onderhavige contract, met uitzondering van elke voorwaarde die a priori beschikbaar is op de website.

Indien er een voorwaarde zou ontbreken, wordt er verondersteld dat deze geregeld wordt door de geldende gebruiken in de sector van de verkoop op afstand, waarvan de ondernemingen in België gevestigd zijn.

Onze waarden: u tevreden stellen en tegelijkertijd deelnemen aan de bescherming van ons milieu.

De ecologische bijdrage dient betaald te worden; ze komt voor in de verkoopsteksten van de betreffende producten en is niet onderworpen aan kortingen.

VOORWERP VAN HET CONTRACT

De onderhavige voorwaarden zijn ontwikkeld om de verkoopsmodaliteiten te bepalen, tussen de firma Connexing en de gebruiker, van de bestelling van de diensten tot de betaling en de levering. Ze regelen alle stappen die noodzakelijk zijn om de bestelling te behandelen en verzekeren de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

Art. 1 - De bestelling

De bestelling kan enkel geregistreerd worden wanneer de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft. De verzameling van informatie met het oog op de verkoop op afstand is verplicht. Deze persoonsgegevens zijn onontbeerlijk voor de behandeling en de verzending van de bestellingen en de opstelling van de overeenkomende facturen. Indien er echter fouten, gebreken of onvolledige vermeldingen zouden sluipen in de persoonlijke gegevens van de bestemmeling, kan Connexing niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid de levering binnen de termijn uit te voeren.

Elke plaatsing van een bestelling houdt in dat de prijzen en beschrijvingen van de producten, die beschikbaar zijn voor verkoop, op de website of in de catalogus aanvaard worden.

Elk geschil op dit vlak wordt behandeld in het kader van een eventuele omruiling en de onderstaande garanties.

Connexing verbindt zich er enkel toe gevolg te geven aan de bestellingen die via de website geplaatst worden indien de producten op voorraad zijn. Wanneer het product niet meer beschikbaar is, verbindt Connexing zich ertoe de gebruiker hiervan op de hoogte te brengen.

Alle bestellingen dienen in euro betaald te worden.

Art. 2 - De prijs

De prijzen van onze producten worden opgegeven in euro, excl. btw en incl. btw (ecologische bijdrage voor de producten waarop deze betrekking heeft) en excl. deelname in de kosten voor de behandeling en de verzending en zolang de voorraad strekt. Ze nemen de btw in aanmerking die op de dag van de bestelling van toepassing is.

Elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief kan gevolgen hebben voor de prijzen van de producten. Na deze datum kunnen ze op elk moment gewijzigd worden. De prijzen kunnen echter niet gewijzigd worden nadat de bestelling van de klant in behandeling genomen is.

Indien er één of meerdere belastingen of bijdragen, in het bijzonder met betrekking tot het milieu, ingevoerd of gewijzigd zouden worden, zowel verhogingen als verlagingen, zal deze wijziging op dezelfde manier een impact hebben op de verkoopsprijzen van de artikelen op de website en in de verkoopsdocumenten van Connexing.

Connexing behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen in het geval van een toename van de lasten, in het bijzonder het btw-tarief, en in het geval van tik- of drukfouten. De producten zullen gefactureerd worden op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van de registratie van de bestellingen, op voorwaarde dat de producten op die datum beschikbaar zijn en dat de betaling correct verricht wordt.

De artikelen blijven de eigendom van Connexing tot de firma het volledige bedrag ontvangen heeft.

In het kader van 'promotionele en specifieke acties' is de voorraad beperkt tot de aangeboden hoeveelheid en ten laatste tot een bepaalde datum.

Art. 3 - De bevestiging

De bestellingen kunnen verzonden worden naar Connexing via fax, e-mail of de website. Ongeacht de bestelwijze houdt de bevestiging ervan impliciet in dat alle onderhavige Algemene verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaard worden. In het geval de bestelling via de website geplaatst wordt, vormen de geregistreerde gegevens door www.connexing.com het bewijs van alle behandelde transacties tussen de firma Connexing en de klant.

Elke regeling of bijzondere clausule van de aankoper die niet overeenstemt met deze algemene verkoopsvoorwaarden houdt geen verplichtingen in voor de verkoper, tenzij hij deze schriftelijk aanvaard heeft.

Art. 4 - De betaling

Connexing biedt u de mogelijkheid uw betaalwijze te kiezen: bij de bestelling via bankkaart, een beveiligde betaling bij de BNP Paribas Fortis-bank via de PAYBOX-dienstverlener. De bankkaart is de snelste, meest doeltreffende en veiligste wijze om uw bestelling te betalen. In de beveiligde zone worden al uw bankgegevens perfect beschermd en gecodeerd voor, tijdens en na de verzending naar onze diensten.

De opening van een account, onderworpen aan de indiening van de bankgegevens en een Kbis-uittreksel (uittreksel uit het Handelsregister), maakt het mogelijk een uitstel van betaling van 30 dagen vanaf het einde van de maand te bekomen, na de controle van de kredietwaardigheid van de klant. In dit geval zijn de door Connexing aanvaarde betaalwijzen cheques, overschrijvingen, wisselbrieven en administratief

mandaat (voorbehouden voor de overheid) 'kosten met betrekking tot de last van de klant'. De eerste bestelling dient echter contant betaald te worden voor de opening van de klantenaccount.

Zolang de volledige betaling niet verricht is, zal er een clausule inzake eigendomsvoorbehoud van toepassing zijn door Connexing, die zich in dat geval het recht voorbehoudt het materiaal terug te nemen.

Art. 5 - Achterstallige betaling

In het geval er geen of slechts een gedeeltelijke betaling ontvangen is op de dag na de betaaldatum, is de klant een achterstalligheidsboete verschuldigd aan de firma Connexing.

Het tarief van de boete dat toegepast wordt door Connexing, bedraagt 15%, berekend op het bedrag, incl. btw, van de onbetaalde factuur, en gaat in op de uiterste betaaldatum, zonder dat er enige voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

Art. 6 - De levering

6.1 Leveringstermijnen

Connexing levering binnen 72u gewaarborgd wordt voor een bestelling die voor 16u geplaatst wordt, op voorwaarde dat de bestelde artikelen beschikbaar zijn.

De leveringen worden elke werkdag uitgevoerd, dus van maandag tot en met vrijdag. De bestellingen die op vrijdag na 16u geplaatst worden, zullen pas de volgende maandag behandeld kunnen worden.

Onze verzendingen kunnen verplaatst worden ten opzichte van de datum die opgegeven werd tijdens de bestelling, in functie van de weersomstandigheden of informatie inzake storingen in het postnetwerk.

De bestellingen worden verzonden door een privaat transportbedrijf, in de volgorde waarin ze ontvangen zijn en op voorwaarde dat de artikelen op voorraad zijn. Deze verzendingen gebeuren dagelijks, behalve in het geval van overmacht (stakingen, natuurrampen...).

De verstrekte informatie met betrekking tot de leveringstermijnen is louter indicatief. Er zijn geen weigeringen van de verzending toegestaan omwille van een vroegtijdige of laattijdige levering, aangezien de levering zal plaatsvinden binnen de 15 dagen voor of na de gewenste leveringsdatum (met uitzondering van de posttermijnen) en op voorwaarde dat de terugname van het artikel niet in het gedrang gebracht wordt.

6.2 Leveringsadres

De producten worden geleverd op het leveringsadres dat u hebt opgegevens tijdens de bestelprocedure.

In het geval de bestemmeling afwezig is en het pakket in bewaring wordt gegeven, kan de firma Connexing niet aansprakelijk gesteld worden voor de eindkwaliteit van de levering indien de bestemmeling treuzelt om zijn pakket op te halen bij de betreffende diensten.

6.3 - Kosten voor verzending en verpakking voor Frankrijk

Forfait port en verpakking: 25,00 euro.

Boven 600 euro: portvrij.

Minimumbedrag van de bestelling: 100,00 euro, excl. btw.

6.4 - Kosten voor verzending en verpakking voor Corsica, de overzeese departementen en gebiedsdelen en het buitenland

Onze commerciële dienst zal een specifiek tarief voorstellen.

Art. 7 - Annulering vóór de levering

Voor elke aanvraag tot annulering of wijziging van een bestelling vóór de verzending ervan, kunt u telefonisch contact opnemen met de klantendienst op het nummer +32 (0)2 213 70 70.

Indien de artikelen van de bestelling reeds verzonden zijn, behoudt de firma Connexing zich het recht voor de annulering of de wijziging van deze bestelling te weigeren.

Art. 7.1 - Klachten inzake beschadigde of onvolledige pakketten

Elke klacht met betrekking tot het aantal en de staat van de pakketten dient gemeld te worden aan het transportbedrijf op het moment van de levering (zie vrachtbrief). Vervolgens dient deze klacht via de post verzonden te worden, met ontvangstbevestiging, binnen de 48u na de ontvangst van het pakket.

Alle andere aanvragen, inruilingen of terugbetalingen dienen te gebeuren via de post op het volgende adres:

CONNEXING BeNeLux - Louis Schmidtlaan, 103 - 1040 BRUSSEL - BELGIE.

Art. 8 - De facturatie

Indien de levering in verschillende delen gebeurt, zult u meerdere facturen ontvangen voor deze levering. In het geval de betaling bij de bestelling uitgevoerd is, hoeft u geen rekening te houden met de uitnodiging tot betaling. Indien een artikel niet geleverd kan worden, zal de nieuwe leveringstermijn meegedeeld worden op het document; zo niet wordt de overeenkomstige tegoedbon bij uw pakket gevoegd.

Er zal geen enkele korting toegekend worden.

Art. 9 - De aansprakelijkheid

De aangeboden producten zijn conform de geldende Belgisch wetgeving.

De foto's en teksten bij de voorgestelde producten op www.connexing.com komen zo goed mogelijk overeen met de producten die verzonden zullen worden.

De firma Connexing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine verschillen (afwijking in kleur, grootte...).

De firma Connexing kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het afgesloten contract niet uitgevoerd wordt als gevolg van een onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis van een derde (storing, algemene of specifieke staking, in het bijzonder van de postdiensten en/of transportmiddelen, overstroming, natuurramp...) of van een fout van de klant.

De firma Connexing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de aankoop van de producten. De batterijen die verkocht worden door Connexing zijn niet gewaarborgd, ze worden beschouwd als verbruiksartikelen.

Art. 10 - Toepasselijk recht en geschillen

Het onderhavige contract is onderworpen aan de Belgisch wetgeving. De taal van het onderhavige contract is het Nederlands.

Bij geschillen zijn de rechtbanken van het rechtsgebied van Brusselbevoegd.

Art. 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De onderhavige website en alle elementen die zich erop bevinden (merken, tekeningen, logo's, modellen, grafieken...), alsook de compilatie en vormgeving ervan zijn de eigendom van de firma Connexing. Bijgevolg is het verboden voor de gebruiker om de website, volledig of gedeeltelijk en in welke vorm dan ook, te verspreiden of te kopiëren.

De firma Connexing is de eigenaar van het merk Connexing, dat regelmatig neergelegd werd bij het INPI, en behoudt zich het recht voor schadevergoedingen en enige andere vormen van rechtsmiddelen te eisen in het geval zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten, in welke vorm dan ook, geschonden worden.

Art. 12 - Softwareprogramma's en cd-roms

De softwarelicenties zijn onderworpen aan het specifieke recht inzake software. Ze zijn en blijven de exclusieve eigendom van de uitgever, die het gebruik ervan toestaat aan de gebruiker. Wat de software betreft, vindt er dus geen overdracht van eigendom plaats. Er wordt enkel een gebruikslicentie toegekend. Bijgevolg mag de gebruiker deze niet afstaan, meedelen of uitlenen, tegen betaling of gratis, in welke vorm dan ook, noch mag hij ze kopiëren. Aangezien Connexing optreedt als informaticadoorverkoper, kan hij niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de softwareprogramma's die uitgewerkt zijn door de verschillende uitgevers. Connexing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermoedelijke virussen die ingevoerd zijn door de software die verkocht werd door Connexing. De klant dient alle nuttige maatregelen te treffen voor de bescherming van zijn eigen gegevens.

Art. 13 - Informatica en vrijheden

De persoonlijke gegevens van de klant, die verzameld en bewaard worden door de firma Connexing in het kader van elke bestelling, zijn enkel bestemd voor het correcte beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.

De firma Connexing behoudt zich het recht voor de gegevens die opgegeven werden door de klant te gebruiken voor commerciële doeleinden indien deze laatste dit aanvaardt bij de invoer van zijn persoonlijke gegevens.

Beschikt de klant over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van zijn gegevens. Om een beroep te doen op dit recht, kan de klant zich inloggen op de website en het formulier invullen of een schrijven richten aan de klantendienst van de firma Connexing op het adres : Louis Schmidtlaan, 103 - 1040 BRUSSEL - BELGIE
.

SCRIPT
Kwaliteit service
Certification ISO 9001 Afnor                 Certification Lucie
Sterke punten
Certification ISO 9001 Afnor 
Keuze in betalingsmethode
Certification ISO 9001 Afnor
[TR]
[profiler]
Memory usage: real: 35389440, emalloc: 35170152
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem
mage0.8588100
mage::app::init::system_config0.0015179,7440
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Cache0.00351380,664262,144
mage::app::init::config::load_cache0.009811,7840
mage::app::init::stores0.037513,246,3523,407,872
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website0.0006157,120262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Resource_Website_Collection0.022511,637,3681,835,008
DISPATCH EVENT:resource_get_tablename0.0005464,640262,144
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_before0.0002161,2560
DISPATCH EVENT:core_collection_abstract_load_after0.0002161,2560
init_config_section:stores_nl0.003412,1280
mage::app::init_front_controller0.01201915,1121,310,720
DISPATCH EVENT:controller_front_init_before0.00491490,040524,288
OBSERVER: mana_core0.0124671,000,864262,144
mage::app::init_front_controller::collect_routers0.00431211,000262,144
DISPATCH EVENT:controller_front_init_routers0.00241193,272524,288
OBSERVER: cms0.0003117,8640
OBSERVER: blog0.00232151,6720
OBSERVER: manufacturers0.0003121,7360
OBSERVER: mageworx_seobase_init_controller_router0.0005144,096524,288
OBSERVER: mstcore0.0002123,0160
OBSERVER: searchlandingpage0.0003124,5040
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Url_Rewrite_Request0.0008194,6160
mage::dispatch::db_url_rewrite0.1096154,6480
DISPATCH EVENT:model_load_after0.0025981,3760
mage::dispatch::routers_match0.6636100
CORE::create_object_of::Mana_Seo_Rewrite_Url0.00083826,5600
CORE::create_object_of::Mana_Db_Resource_Entity_Collection0.0026693,9840
CORE::create_object_of::Mana_Seo_Resource_Url_Collection0.0011448,1520
CORE::create_object_of::Mana_Seo_Model_Url0.003113381,7280
mage::dispatch::controller::action::predispatch0.181815,390,7685,505,024
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Layout0.0013199,4080
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Session0.02243270,776262,144
Mage_Core_Model_Session_Abstract_Varien::start/start0.01631174,984262,144
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::design0.00621294,208262,144
CORE::create_object_of::Mage_Core_Model_Design_Package0.0012161,4000
mage::dispatch::controller::action::predispatch::load_area::frontend::translate0.080812,604,8563,145,728
Mage_Core_Model_Design_Package::getFilename0.00535462,3840
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch0.068811,914,9121,572,864
OBSERVER: security_domain_policy0.0004116,2800
OBSERVER: mana_db0.00222211,3600
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Indexer0.00101113,4880
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Resource_Process_Collection0.0007154,1600
OBSERVER: manapro_filtershowmore0.0009189,288262,144
OBSERVER: log0.05691796,472786,432
CORE::create_object_of::Mage_Log_Model_Visitor0.00151100,7120
DISPATCH EVENT:model_save_after0.00281240,6880
OBSERVER: icebergcommerce_autoaddcart_observor0.00272238,0640
CORE::create_object_of::IcebergCommerce_AutoAddCart_Model_Observer0.00131117,5840
DISPATCH EVENT:model_save_commit_after0.00211227,128524,288
OBSERVER: manapro_filtercolors0.00191222,800524,288
OBSERVER: pagecache0.0008137,6720
OBSERVER: persistent0.00263326,1440
OBSERVER: persistent_session0.0006142,072262,144
OBSERVER: persistent_quote0.00141188,0000
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Session0.0007195,1440
OBSERVER: mageworx_do_product_redirect0.0008180,656262,144
DISPATCH EVENT:controller_action_predispatch_cms_page_view0.0008150,2160
OBSERVER: manapro_filteraadmin0.0007147,1280
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view0.4108100
OBSERVER: mageworx_seocrosslinks_modify_aw_blog_content0.0020878,8800
DISPATCH EVENT:cms_page_load_after0.02052603,5201,048,576
OBSERVER: mageworx_seocrosslinks_modify_page_content0.02022600,5681,048,576
CORE::create_object_of::MageWorx_SeoCrossLinks_Model_Widget_Filter0.0015294,920262,144
CORE::create_object_of::MageWorx_SeoCrossLinks_Model_Resource_Crosslink_Collection0.0006212,4800
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_load_before0.0011180,9600
OBSERVER: manapro_filtertree0.0004227,2880
OBSERVER: customer_is_logged_in_observer0.0005145,7280
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_load0.0004129,464262,144
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_xml0.001016720
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_before0.00411116,4240
Mana_Core_Helper_Js::processFiles0.0026110,1360
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_generate_blocks0.056617,123,0487,077,888
BLOCK: formkey0.00271317,896262,144
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_before0.0009924,9200
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_prepare_layout_after0.0005924,9200
DISPATCH EVENT:core_layout_block_create_after0.0005924,8880
BLOCK: root0.0008193,2480
BLOCK: head0.00111141,384262,144
BLOCK: before_head_end0.00061123,9440
BLOCK ACTION: head -> addJs0.00032842,768262,144
BLOCK: js_cookies0.0004171,2000
BLOCK ACTION: head -> addCss0.00021219,0720
BLOCK ACTION: head -> addItem0.00031738,3920
BLOCK: global_notices0.0004169,7760
BLOCK: header0.0005180,6960
BLOCK: top.links0.00081167,888262,144
BLOCK: top.container0.0004170,3120
BLOCK: store_language0.0005193,080262,144
BLOCK: breadcrumbs0.0004176,5040
BLOCK: global_messages0.00111132,400262,144
BLOCK: footer0.00061115,0560
BLOCK: core_profiler0.0004169,6320
BLOCK: cms_footer_links0.0004168,648262,144
BLOCK ACTION: top.links -> addLink0.00323211,2080
BLOCK: catalog.topnav0.00311506,424524,288
BLOCK: catalog.compare.sidebar0.00152333,048262,144
BLOCK ACTION: right.permanent.callout -> setImgAlt0.0007181,744262,144
BLOCK ACTION: footer_links -> addLink0.00365263,5600
BLOCK: catalog_product_price_template0.0004160,9280
BLOCK: return_link0.00081152,680262,144
BLOCK: checkout_cart_link0.0004178,2560
BLOCK ACTION: checkout_cart_link -> addCartLink0.00281250,304262,144
BLOCK ACTION: checkout_cart_link -> addCheckoutLink0.0011180,136262,144
BLOCK: cart_sidebar0.00111280,216262,144
BLOCK: paypal.partner.top_cart.shortcut0.00221400,896262,144
BLOCK: right.poll0.00111176,624262,144
BLOCK: right.reports.product.viewed0.00092198,192262,144
BLOCK: right.reports.product.compared0.0004192,2320
BLOCK: google_analytics0.00091187,552262,144
BLOCK: paypaluk.partner.top_cart.shortcut0.0004175,5440
BLOCK: head_rss0.00101189,264262,144
BLOCK: bottom.newsletter0.0004171,0080
BLOCK: add.blog.footer0.00111228,520262,144
BLOCK: right.blog.menu0.0004188,4320
BLOCK: blog_tags0.0005284,368262,144
BLOCK: manufacturers.block.left0.0004192,3440
BLOCK: mageworx_seomarkup_common0.0004174,928262,144
BLOCK: magebuzz.ajaxcart.init0.0003166,6800
BLOCK: m_core_singletons0.0003163,960262,144
BLOCK: search.block0.0008195,6720
BLOCK ACTION: search.block -> addSearchAutocomplete0.0007185,6880
BLOCK: msemanticbasic.thanks0.0004169,184262,144
BLOCK: background_styles_cd2205df4b404eec0d4230ba581806460.0008197,8800
BLOCK: cms_page0.00131100,288262,144
BLOCK: msemanticbasic.business0.0005182,4320
BLOCK: head.calendar0.0005194,3920
BLOCK: mageworx_seomarkup_page0.0004169,784262,144
BLOCK: sale.reorder.sidebar0.0005190,8800
DISPATCH EVENT:controller_action_layout_generate_blocks_after0.061413,378,7523,670,016
OBSERVER: mana_seo0.022612,174,5922,621,440
CORE::create_object_of::Mana_Filters_Resource_Filter2_Store_Collection0.00261337,552262,144
DISPATCH EVENT:m_before_load_filter_collection0.00341398,800524,288
OBSERVER: manapro_filterseolinks0.00262260,824262,144
OBSERVER: manapro_filtersuperslider0.00161200,928262,144
OBSERVER: manapro_filterseolinks_robots0.0013162,1200
Mage_Catalog_Model_Layer::getState0.0003131,1040
OBSERVER: configurableswatches0.0005166,8160
OBSERVER: mageworx_seobase_modify_meta0.0004146,4160
OBSERVER: mageworx_seobase_set_robots0.00281290,816262,144
OBSERVER: mageworx_seobase_set_canonical_url0.01071309,576524,288
OBSERVER: mageworx_seobase_set_hreflang_urls0.02081289,560262,144
init_config_section:stores_be_fr0.003311,7680
init_config_section:stores_be_nl0.003111,8160
init_config_section:stores_es0.002711,8080
init_config_section:stores_default0.002711,8160
init_config_section:stores_it0.002811,8000
init_config_section:stores_lu0.002711,8160
OBSERVER: vigicorp_alternate0.0005122,4560
mage::dispatch::controller::action::cms_page_view::layout_render0.2483100
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_before0.009661286,800262,144
OBSERVER: manapro_filterpositioning0.002712190,8800
OBSERVER: seoextended_modify_meta0.0048121221,792262,144
OBSERVER: seoxtemplates_modify_category_head0.00126155,0880
frontend/connexing-refonte/default/template/page/2columns-left.phtml0.225518,159,8567,864,320
frontend/connexing-refonte/default/template/page/html/head.phtml0.043411,693,2081,835,008
DISPATCH EVENT:core_block_abstract_to_html_after0.0481601,134,120786,432
OBSERVER: mana_core_require0.00146015,3440
OBSERVER: mana_filters0.00176042,2320
OBSERVER: mageworx_seobase_add_next_prev0.002860152,912262,144
OBSERVER: mageworx_seobase_replace_category_rss_link0.00316065,4080
OBSERVER: mageworx_seobase_show_action_name0.00156025,6240
OBSERVER: mageworx_seobase_add_hreflang0.00116015,1680
OBSERVER: seomarkup_add_richsnippet_breadcrumbs0.007760180,440262,144
OBSERVER: seomarkup_add_richsnippet_review0.004460197,3200
OBSERVER: seomarkup_add_richsnippet_product0.00176015,3040
OBSERVER: seomarkup_add_richsnippet_category0.00206040,4240
OBSERVER: searchsphinx_terms_highlight0.00256059,800262,144
frontend/base/default/template/directory/js/optional_zip_countries.phtml0.0008121,7600
frontend/base/default/template/ayaline/core/translate.phtml0.0005124,2800
CORE::create_object_of::Ayaline_ManageBackground_Model_Background0.0014189,200262,144
DISPATCH EVENT:ayalinemanagebg_background_load_after0.0016113,8000
OBSERVER: ayalinemanagebg_after_load_global0.0013110,7920
frontend/connexing-refonte/default/template/page/html/header.phtml0.078111,930,5762,097,152
frontend/base/default/template/mst_searchautocomplete/amazon.phtml0.01991935,336786,432
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Category0.01162683,376524,288
CORE::create_object_of::Mage_Index_Model_Lock_Storage_Db0.0011156,1600
CORE::create_object_of::Mage_Catalog_Model_Resource_Category_Flat0.0003116,1760
DISPATCH EVENT:catalog_category_load_after0.0012162,4400
OBSERVER: mageworx_seocrosslinks_modify_category_properties0.0006118,3760
OBSERVER: mageworx_seoxtemplates_modify_category_properties0.0005138,9440
frontend/connexing-refonte/default/template/page/switch/languages.phtml0.04291767,2641,048,576
frontend/connexing-refonte/default/template/manufacturers/manufacturersddl.phtml0.00601341,528262,144
frontend/connexing-refonte/default/template/callouts/phone-shop-block.phtml0.001315,7920
frontend/connexing-refonte/default/template/catalog/product/compare/sidebar.phtml0.00171176,4800
CORE::create_object_of::Mage_Reports_Model_Resource_Product_Index_Viewed_Collection0.00901446,328262,144
DISPATCH EVENT:catalog_product_collection_apply_limitations_after0.012111,076,8481,048,576
OBSERVER: ayaline_b2b_apply_customer_price0.011711,073,7041,048,576
CORE::create_object_of::Mage_Customer_Model_Resource_Customer0.00431235,296262,144
EAV: Mage_Eav_Model_Config::getEntityType0.00301118,1120
frontend/connexing-refonte/default/template/page/html/footer.phtml0.01461112,5760
frontend/connexing-refonte/default/template/ayaline/cookie/script.phtml0.0012121,7120
frontend/connexing-refonte/default/template/ayaline/veinteractive/script.phtml0.0004116,2800
frontend/connexing-refonte/default/template/iadvize/tags.phtml0.0005119,3760
frontend/connexing-refonte/default/template/ayaline/googleadservice/script.phtml0.0004117,7280
CACHE_URL0.01541270,352524,288